Víte, že.. 1) Zásilky expedujeme do 24h. 2) Antigenní testy nově proplácí zdravotní pojišťovna. 3) Kromě výtěrových testů máme i neinvazivní testy ze slin, vhodné například pro děti.

JAK ZÍSKAT PŘÍSPĚVEK ZA TESTY?

Příspěvek pro zaměstnavatele, kteří využijí doplňkový pilíř antigenního testování ve firmách a využijí k tomuto účelu samotesty na SARS-CoV-2.

Nový příspěvek z Fondu prevence, „Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19“, je vytvořen v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 191 ze dne 24. února 2021 k podpoře provádění testů na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou u společností podnikajících v České republice a u osob samostatně výdělečně činných, které nemají objektivní možnost zajistit testování antigenními testy prostřednictvím hlavního pilíře antigenního testování prováděného v síti poskytovatelů zdravotních služeb.

Hlavní pilíř je antigenní testování prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb a úhrady z veřejného zdravotního pojištění.

Doplňkovou možností je zajistit zaměstnancům testy použitelné laickou osobou, tedy samoodběrové testy nebo též samotesty. Nákup těchto testů bude zaměstnavatelům částečně hrazen z Fondu prevence. Tento příspěvek zavedla ZP MV ČR i všechny ostatní zdravotní pojišťovny v České republice.

Pro koho je příspěvek určen?

Čerpat z tento příspěvek z Fondu prevence mohou jen subjekty, u kterých byla schválena podpora a provádění testů na onemocnění Covid-19 ve smyslu usnesením vlády č. 191 ze dne 24. 2. 2021, tedy

 • společnost podnikající v České republice
 • osoba samostatně výdělečně činná,

a to za své zaměstnance, přičemž za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (dále jen „zaměstnanec“).

Od kdy bude možné o příspěvek požádat?

 • Tento příspěvek bude možné využít od 1. dubna 2021. První měsíc, za který bude možné příspěvek proplatit, je březen 2021.

Jaká je výše příspěvku?

 • Příspěvek na 1 zaměstnance/pojištěnce vychází z vynaložených/uplatněných nákladů na pořízení samoodběrového testu (za testovací sady pro provedení samotestování na základě výjimky vydané MZ ČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., nebo povolené SÚKL ČR) maximálně však 4 x 60 Kč za kalendářní měsíc (240 Kč včetně DPH).
 • povolený časový interval na jednoho zaměstnance je provedení maximálně 1 test za 7 kalendářních dní

Jak o příspěvek požádat?

 • Pomocí elektronického formuláře dostupného na společné webové stránce https://www.samotesty-covid.cz/.

Co je pro žádost o příspěvek potřeba?

 • Registrace zaměstnavatele na společné webové stránce
 • Vyplnění elektronického formuláře tamtéž
 • Daňový doklad za zakoupené testy
 • Evidence provedených testů (vzorová tabulka ke stažení zde).
  Potřebné údaje:
  o          jméno a příjmení testovaného zaměstnance/pojištěnce

  o          příslušnost k zdravotní pojišťovně
  o          číslo pojištěnce, případně datum narození
  o          datum provedení testu
  o          celkový počet provedených testů v rámci jednoho měsíce
  o          pozitivní/ negativní výsledek každého testu

Kdy o příspěvek žádat?

 • nejdříve 1. dubna 2021, za testy realizované od 1. března 2021
 • žádost o příspěvek lze podat zpětně za předchozí měsíc
 • žádosti o příspěvek se za předchozí kalendářní měsíc podávají vždy nejpozději poslední den měsíce následujícího

Jak a kdy bude příspěvek proplacen?

 • V české měně, na účet zaměstnavatele nebo OSVČ, ze kterého je hrazeno pojistné a který byl uveden při registraci na společné webové stránce
 • Lhůta na zpracování je 30 dnů ode dne doručení bezvadné žádosti

Jaké testy lze pro samotestování použít a kde je koupit?

 • Pouze takové testy, kterým Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. nebo je povolil SÚKL.
 • Pozor, na jiné testy než uvedené v seznamu není možné příspěvek proplatit. Věnujte proto seznamu pozornost. Seznam je průběžně aktualizován.

Kde lze získat další informace k samotestování a povinnosti testovat zaměstnance?

 • Webová stránka k tomuto příspěvku, společná pro všechny zdravotní pojišťovny. Zde je nutné se registrovat a následně vyplnit elektronickou žádost o příspěvek
 • Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnosti testování ve firmách. V pořadí dle vydání zde, zde, zde, zde, zde. Bude průběžně aktualizováno.
 • Oficiální webové stránky s informacemi od Ministerstva průmyslu a obchodu, podrobně zpracované informace ohledně testování ve firmách.

Podmínky čerpání příspěvku

Podmínky čerpání tohoto příspěvku jsou společné pro všechny zdravotní pojišťovny v ČR. Najdete je také na společné webové stránce.

 • Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona
 • Z důvodu veřejného zájmu je pro čerpání příspěvku v rámci tohoto programu povolena výjimka z jinak platných obecných podmínek pro čerpání příspěvku z fondu prevence, což znamená, že společnosti podnikající v České republice a OSVČ v tomto případě mohou mít evidován dluh na pojistném z hlediska plateb zdravotního pojištění
 • Společnosti podnikající v České republice a OSVČ jsou povinny samy organizovat testování svých zaměstnanců a evidovat jeho průběh včetně zaznamenávání dat provedených testů a jejich výsledků
 • Společnosti podnikající v České republice a OSVČ jsou odpovědné za to, že nevykážou v souhrnu všem zdravotním pojišťovnám více testů, než dle faktury ve skutečnosti zakoupily/aplikovaly – za tímto účelem může být provedena kontrola poskytnutí příspěvku napříč zdravotními pojišťovnami
 • Společnosti podnikající v České republice a OSVČ jsou odpovědny za to, že nevykážou v žádosti o příspěvek zaměstnance, který nepracuje na jejich pracovišti
 • Společnosti podnikající v České republice a OSVČ jsou odpovědny za to, že nevykážou test za zaměstnance, který trvale po celou dobu trvání programu vykonává práci na dálku mimo své pracoviště (home-office)
 • Společnosti podnikající v České republice a OSVČ jsou povinny v rámci podání příspěvku informovat zdravotní pojišťovny o výsledku jednotlivých testů
 • Zdravotní pojišťovny dle aktuálního stavu své evidence kontrolují, že zaměstnanci/OSVČ, na které je požadován příspěvek, byli v době provedení testu na přítomnost COVID-19 zaměstnanci společností podnikajících v České republice a osob samostatně výdělečně činných a pojištěnci dané zdravotní pojišťovny
 • Zdravotní pojišťovny neproplatí neoprávněně vyúčtovanou výši příspěvku
 • V případě, že společnosti podnikající v České republice a OSVČ nedodrží podmínky pro čerpání příspěvku, které akceptovaly při autorizaci v rámci webové stránky, je příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna požadovat vrácení již uhrazených finančních prostředků a žadatele z programu vyřadit

Další podmínky samotestování

 • Žadatel striktně dodržuje metodiku samotného testování, kterou stanoví Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v návaznosti na usnesení vlády ČR
 • Společnosti podnikající v České republice a OSVČ musí evidovat přehled zaměstnanců, které otestovaly, včetně data testování a výsledku testování, aby mohly po skončení měsíce podat žádost o příspěvek
 • Žádosti o příspěvek předchází autorizace, kdy společnosti podnikající v České republice a OSVČ schvalují podmínky poskytování příspěvku a zajišťují si přístup pro podávání žádostí o příspěvky, zpravidla přes heslo zaslané do datové schránky
 • Případná další komunikace je v kompetenci jednotlivých zdravotních pojišťoven

 

Zdroj: https://www.zpmvcr.cz/zdravi-do-firem/program-na-podporu-provadeni-samoodberovych-testu-covid-19