Víte, že.. 1) Zásilky expedujeme do 24h. 2) Antigenní testy nově proplácí zdravotní pojišťovna. 3) Kromě výtěrových testů máme i neinvazivní testy ze slin, vhodné například pro děti.

JAK TESTOVAT VE FIRMÁCH

První věcí, nad kterou je třeba se zamyslet při testování ve firmě je, jak a kde bude testování probíhat. Různé firmy se k této problematice staví různě, nicméně jediné oficiální prohlášení MZČR zní:

1) Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. Dále se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu. Výjimka se rovněž vztahuje na osoby, které jsou již očkované proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.

2) Seznámím s příbalovou informací a návodem k použití testů všechny zaměstnance, kteří budou testy používat.

3) Na pracovišti vyčlením vhodný prostor k testování – nevyužívanou místnost nebo místnost, kde nedochází ke koncentraci zaměstnanců. Vybavím pověřené zaměstnance, kteří budou spolupracovat při provádění testů, ochrannými pomůckami (respirátor FFP2, ochranné brýle, ochranné rukavice).
V případě, že je test prováděn v domácím prostředí provede jej zaměstnanec před odchodem do zaměstnání.

4) Nejméně 1x za sedm dní provádím testování všech zaměstnanců na pracovišti, s výjimkou těch uvedených v bodě 4. Za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. Odmítne-li zaměstnanec postoupit test, lze se s ním dohodnout na výkonu práce
z domova, čerpání dovolené, na poskytnutí neplaceného volna, případně změně harmonogramu rozvržení směn. Nedojde-li k dohodě, půjde o jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance podle § 199 odst. 1 zákoníku práce, za kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy/platu. Je však třeba upozornit, že zaměstnanci hrozí finanční sankce podle zákona č. 94/2021 Sb. (pandemický zákon). Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance včetně jeho čísla pojištěnce (většinou rodné číslo bez lomítka) zaznamená pověřený zaměstnanec do přehledu o provedených testech. V případě, kdy zaměstnanec
provádí test v domácím prostředí, informuje o výsledku svého zaměstnavatele.

5) a) V případě negativního výsledku Zaměstnanec pokračuje v běžné práci při dodržení aktuálních ochranných opatření.

5) b) V případě pozitivního výsledku Zaměstnanec je povinen:
• Sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli.
• Nevstupovat na pracoviště, a pokud se testování provádí na pracovišti, bezodkladně jej opustit.
• Bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo svého registrujícího praktického lékaře nebo, pokud zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici hlavního města Prahy).
• Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat.
• Tento lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vystaví žádanku v ISIN na konfirmační test prostřednictvím RT-PCR testu.
• Zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit.
• Doba mezi pozitivním testem antigenního testu prováděného laickou osobou a výsledkem konfirmačního PCR testu je jinou překážkou v práci na straně  zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce.

6) S použitými testy se naloží dle metodického sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob:
• Vložit všechny použité testovací sady do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm. V případě tenčích použít pytle dva – jeden vložit do druhého.
• Po naplnění nebo nejpozději do 24 hodin od prvního použití pytel zavázat a vnější povrch ošetřit dezinfekčním prostředkem.
• Pytel vyhodit do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic! Osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo použije dezinfekci na ruce.

Zdroj: Průvodce samotestem pro firmy a OSVČ vydaný MZČR

 

Tyto informace jsou ale pro mnoho firem nedostačující a hromadí se nám dotazy pro upřesnění problematiky a řešení. Proto jsme se rozhodli oslovit lékaře, kteří jsou součástí týmu, který provádí testování ve firmách už několik měsíců. Tito odborníci nám dali následující informace a doporučení:

Je nutné obstarat si 2 místnosti. Jedna místnost je infekční později v textu “špinavá”, druhá je místnost neinfekční “čistá”, určená pro převlékání a uložení osobních věcí pracovníků.

Čistá místnost je určena pro personál a v této místnosti je nutné zachovat neinfekční prostředí. Vstupovat bez infekčního materiálu a bez celotělového obleku určeného pro infekční prostředí. Zde probíhá převlékání do celotělového obleku, rukavic na jedno použití, návleků na boty, nasazení respirátoru nejméně třídy FFP2/N95/KN95 a nasazení štítu. Poté je možné opustit čistou místnost a přejít do špinavé místnosti.

Špinavá místnost by neměla být ve velké vzdálenosti, ale z různých důvodů může být i vzdálená.

Zde bude jedna židle pro personál a jedna židle pro příchozí testované. Místnost je nutné vybavit rukavicemi na jedno použití, které se budou po jednotlivých testovaných měnit.

Tento “potencionálně toxický a toxický” materiál je vyhazován do speciálního koše na infekční materiál (koš bude příslušně označen).

Je volitelné na pracovnících a možnostech prostředí, využívat pc, tablet, či papír na zapisování výsledků/kontroly dotyčných testovaných. Je zde nutné mít připravený dostatek testovacích sad, aby nevzniklo riziko kontaminace jiných místností v případě nedostatku.

Po dokončení testování je nutné sundat štít ten dát dezinfikovat do předem připravené plastové nádoby s dezinfekčním roztokem (funkční dest. činidlo chlor, dávkování podle doporučení prodejce)  (např. připravek Chloramix DT tbl. 1,5/l po dobu nejméně 15 minut).

Následuje svlečení celotělového obleku, rukavic, návleků a jejich vyhození do infekčního odpadu.

Důležitá je také dezinfekce rukou před odchodem ze špinavé místnosti. Poté se personál může přesunout do čisté místnosti.

 

Management testování:

  • Testovaná skupina do 10 osob:

Vyžádáme si seznam testovaných u nadřízeného a jednotlivým testovaným přidělíme čísla. Testovaní budou postupně přicházet a jejich test bude pod číslem uchován na požadovaný čas pro potvrzení testu. Testovaný odejde z místnosti a bude pozván další testovaný. Poté bude po domluvě s nadřízeným sdělován výsledek buď na místě (testovaný setrvá 15 min. před testovací místností), nebo bude výsledek sdělen nadřízenému ve formě dokumentu.

Trvání odběru osob do 10 lidí by se měl pohybovat okolo 25 min (samotný odběr méně než minuta + čas strávený čekáním na výsledek + čas na možné komplikace a zpoždění testovaných osob).

 

  • Testovaná skupina do 100 osob

Vypořádáme si seznam testovaných u nadřízeného a rozdělíme testované do skupin po 10 lidech. Kdy před testovací místností bude maximálně 15. osob, z důvodu možného šíření nákazy na jednotlivých testovaných.

Testovaní by měli mít rozestupy alespoň 1,5 metru a ochranu dýchacích cest. Poté postupujeme podle schématu viz. výše.

Trvání odběru osob do 100 lidí by se měl pohybovat okolo 120 min (samotný odběr méně než minuta + čas strávený s administrativou + časová rezerva na možné komplikace a zpoždění testovaných osob). Testovací skupiny (do 10 osob včetně) by měli přistupovat po 10 minutách co byla předešná skupina otestována.

 

  • Testovaná skupina do 1000 osob

Stejné schéma viz. Výše (testování do 100 osob) s navýšením časového limitu.

 

 

Je to složité? Nemáte na to ve firmě dostatek času či personál, který by testoval? Musíte fungovat v tzv bojových podmínkách?
To naprosto chápeme, nicméně snažíme se firmám dávat návod, jak testovat v ideálním případě, kdy je tak testování nejbezpečnější.

Pokud ovšem nemůžete vyčlenit 2 místnosti, můžete 1 přepažit paravanem.

Pokud nemáte celotělový oblek, zkuste použít alespoň pláštěnku.

Pokud nemáte kapacity na to, zařídit testovací odběrný tým, nevadí, testy jsou nově schváleny I pro samotestování. Takže ikdyž nebude odběr provádět proškolený zdravotník, mohou se zaměstnanci otestovat sami.

Pokud se budou zaměstnanci testovat sami a je to jen trochu možné, zvolte pro firemní testování takové antigenní testy, které mají nejsnazší obsluhu bude tak větší pravděpodobnost, že vaši zaměstnanci provedou testování správně a s relevantním výsledkem.
(Využijte spíše testy ze slin, než testy výtěrové z nosu, či dokonce nosohltanu.)

Pokud se budou zaměstnanci zvládat testovat sami a vy budete mít problém s časem nutným k protestování všech, může být řešením nafasování testů na doma, kdy se vaši zaměstnanci protestují sami, doma, ještě před cestou do práce. 
Do práce pak mohou nosit čestné prohlášení o provedení testu a negativním výsledku.